You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
Nabór do służby

Służba Wywiadu Wojskowego w celu realizacji ustawowych zadań poszukuje kandydatów spośród absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów o profilu technicznym, w szczególności:

 • informatyka i teleinformatyka,
 • radioelektronika i radiotechnika,
 • kryptologia,
 • geodezja i kartografia,
 • mechatronika,
 • chemia,
 • optoelektronika;

o profilu humanistycznym, w szczególności:

 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • prawo,
 • neofilologie,
 • kulturoznawstwo,
 • psychologia;

o profilu ekonomicznym, w szczególności:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • ekonomia.

Służba Wywiadu Wojskowego poszukuje również kandydatów na stanowiska:

 • w pionie ochrony fizycznej obiektów,
 • administracyjno-biurowe.

W Służbie Wywiadu Wojskowego mogą pełnić służbę żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, a także mogą być zatrudniani pracownicy.

Kandydaci zainteresowani służbą lub pracą w Służbie Wywiadu Wojskowego proszeni są o dostarczenie podania, CV, listu motywacyjnego oraz aktualnego zdjęcia. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „rekrutacja” można wysyłać na adres:

Dyrektor Biura Kadr SWW
Al. Niepodległości 243
00-909 Warszawa 60

lub drogą elektroniczną: sww.rekrutacja@ron.mil.pl

Służba Wywiadu Wojskowego zastrzega, że odpowiada jedynie na wybrane oferty, jak również nie zwraca dostarczonych jej dokumentów.

Funkcjonariuszem SWW może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w SWW bierze się pod uwagę również:

 • wiek kandydata,
 • poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych,
 • stopień znajomości języków obcych,
 • doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa,
 • umiejętność posługiwania się technikami informacyjnymi,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W ramach systemu szkolenia zawodowego w Służbie Wywiadu Wojskowego są organizowane następujące rodzaje szkoleń zawodowych:

 • specjalistyczne,
 • doskonalenia zawodowego,
 • języków obcych.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych aktach prawnych:

 • ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1318, ze zm.);
 • ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 740, ze zm.);
 • ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726, ze zm.);
 • rozporządzenie MON z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w SWW - Dz. U. z 2017 r. poz. 2140;
 • rozporządzenie MON z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w SWW - Dz. U. z 2017 r. poz.1680.