You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Poniedziałek, 19 lipiec 2021r.
KOMPETENCJE SZEFA

 Szef Służby Wywiadu Wojskowego w zakresie swych uprawnień i obowiązków:

 • wydaje zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i polecenia określające sposób działania Służby Wywiadu Wojskowego;

   
 • po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej, nadaje regulaminy organizacyjne jednostkom organizacyjnym Służby Wywiadu Wojskowego, w których określa ich strukturę wewnętrzną i szczegółowe zadania;

   
 • może tworzyć lub powoływać - w zakresie swojej właściwości - zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania a także tworzyć, przekształcać i likwidować ośrodki szkolenia Służby Wywiadu Wojskowego;

   
 • kieruje Służbą Wywiadu Wojskowego - bezpośrednio lub przez swoich zastępców, a także przy pomocy dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Wywiadu Wojskowego; może również upoważnić podległych mu żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy do załatwiania - w określonym zakresie - spraw w swoim imieniu; 

   
 • wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o powołanie i odwołanie Zastępców Szefa Służby Wywiadu Wojskowego po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych;

   
 • przedstawia do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z działalności Służby Wywiadu Wojskowego i wykonania budżetu Służby Wywiadu Wojskowego za poprzedni rok kalendarzowy;

   
 • może podejmować współpracę z właściwymi organami i służbami innych państw, w zakresie swojej właściwości, w celu realizacji zadań Służby Wywiadu Wojskowego;

   
 • uczestniczy w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

   
 • w zakresie swojej właściwości, powiadamiając Ministra Obrony Narodowej, przekazuje niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej;

   
 • jeśli uzyskane informacje dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra - przekazuje je temu ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej;

   
 • określa obieg informacji, w tym niejawnych, w Służbie Wywiadu Wojskowego oraz udziela zezwoleń aktualnym i byłym funkcjonariuszom i pracownikom Służby Wywiadu Wojskowego, a także osobom udzielającym im pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, na udzielenie informacji niejawnej określonej osobie lub instytucji; 

   
 • jest właściwy w sprawach osobowych funkcjonariuszy w zakresie: przyjmowania do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego, mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia, delegowania, oddelegowywania, zwalniania i odwoływania ze stanowisk służbowych, zawieszania w czynnościach służbowych i uchylania zawieszenia, zwalniania ze służby oraz stwierdzania wygaśnięcia stosunku służbowego, a w także do mianowania na stopnie w korpusie chorążych; 

   
 • posiada w stosunku do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego władzę dyscyplinarną, będąc właściwym do wymierzania im kar dyscyplinarnych oraz udzielania wyróżnień; w stosunku do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia, wykonuje uprawnienia Policji wynikające z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia; 

   
 • jest właściwy w innych sprawach osobowych funkcjonariuszy, w szczególności: udziela funkcjonariuszom zezwoleń na wyjazd za granicę, na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą, jeśli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych oraz nie narusza honoru, godności lub dobrego imienia służb, przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym, podejmuje decyzje o skierowaniu funkcjonariusza na badania psychofizjologiczne, może skrócić lub przedłużyć okres służby przygotowawczej albo zwolnić funkcjonariusza od odbywania tej służby.