You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Środa, 24 styczeń 2018r.
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r.
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Ustawa z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.
w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie legitymacji oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez wojskowy organ emerytalny

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz sposobu ich zmniejszania

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego zwolnionych ze służby

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie stanowisk w Służbie Wywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego do dyspozycji

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

więcej >>>

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Wywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instancje państwowe

więcej >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie szczegółowego sposobu żądania pomocy lub zwracania się o tę pomoc przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie rejestracji pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko Służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r.
w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2006 r.
w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom polic

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

więcej >>>

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

więcej >>>